Klauzula ochrony danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Marek Woźniak, e-mail: iodo@marwikpoland.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowników,

42-584 Dobieszowice, ul. Kościuszki 25 C

e-mail:ops@bobrowniki.pl , tel. (32) 287 78 63

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iodo@marwikpoland.pl   lub tel. (32) 287 78 63.

Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi i przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

-Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

-Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego) świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

  • żądania ich sprostowania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:  ops@bobrowniki.pl .

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OPS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącą przetwarzanie.


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Wołczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1230