Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Miasta Bobrowniki.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy.

Wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielona z urzędu.

O pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 z późn.zm).

Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka

Sposób prowadzenia postępowania:

  • Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.
  • Forma załatwienia sprawy: wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach lub  upoważnionego przez Wójta Gminy Bobrowniki pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia
  • Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej osoby albo rodziny korzystającej z pomocy.

Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy. Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Wieczorek
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Szołtysik
Liczba odwiedzin:1088