Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://bip.ops.bobrowniki.pl

Data publikacji strony internetowej:  2019-02-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-02-24.

oraz strony internetowej Ośrodka http://ops.bobrowniki.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2013.08.26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bobrownikach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie

 • mapa serwisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31, zaktualizowano dnia 2023-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrownikach.

Strona internetowa Ośrodka została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Zgodność ze standardami:

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5

 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Strona internetowa jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wygląd:

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość strony internetowej oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Kulak informatyk Ośrodka, e-mail: ops@bobrowniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 287-78-63 w.23.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach mieści się na I piętrze
  w Dobieszowicach przy ulicy Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne.

 • Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcz i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Budynek posiada osobne wyjście ewakuacyjne.

 • Ośrodek posiada punkt obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku
  z dzwonkiem do wezwania pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy
  w Ośrodku.

 • W budynku zamontowano oznakowanie wyróżniające początek i koniec wszystkich biegów schodów poprzez zastosowanie kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni schodów.

 • Obok budynku brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1289