Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

 • uchwały Gminnej Rady Narodowej w Bobrownikach Nr X/44/90 z dnia 6 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • uchwały Nr XXXVIII/291/06 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2006r.,której załącznik stanowi statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach,
 • uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2011r.w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Siedziba Ośrodka mieści się w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.
Siedziba Ośrodka jest oznakowana i posiada szyld z napisem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach jest jednostką organizacyjną gminy Bobrowniki.Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Bobrowniki.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Bobrowniki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a dotyczących samorządowych jednostek budżetowych.

Ośrodek realizuje zadania na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,, poz.1493 z późn. zmianami),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późniejszymi zmianami),
 • innych właściwych aktów prawnych.

Zadania realizowane w oparciu o powyższe ustawy uwzględnione są w aktach prawa miejscowego:

 • Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bobrownikach na lata 2005 – 2015,
 • Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2015,
 • Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2015,
 • i innych.

Powyższe akty prawa miejscowego zostały wprowadzone w życie w oparciu o podjęte Uchwały przez Radę Gminy Bobrownik.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Wieczorek
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Szołtysik
Liczba odwiedzin:1148